White Dwarf March 2014 Week 1 Review

This week we get more infor on Impeial Knights.

W tym tygodni dostajemy więcej informacji o Imperialnych Rycerzach.

White Dwarf March 2014 Week 1 Cover

New Releases

Well there’s not much to say. There would be new Codex and some digital stuff around those big walkers.

Nie ma za dużo do opowiadania. Będzie nowy Kodeks i kilka cyfrowych książek, wszystko krąży wokół tych wielkich maszyn kroczących.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 New Releases

Imperial Knights

So as I said there’s not much of new releases but we get some spots on heraldry of those knights. And even how to employ them in our existing forces. I think this might be interesting for all of you who are willing to get one of those robots.

Tak jak powiedziałem nie ma wiele nowości, ale dostajemy pewien wgląd na na heraldykę tych rycerzy. I trochę na temat jak wykorzystać je w naszych istniejących armiach. Myślę, że to może być interesujące dla wszystkich, którzy są chętni, aby kupić jedenego z tych robotów.

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 1 of 6)

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 2 of 6)

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 3 of 6)

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 4 of 6)

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 5 of 6)

White Dwarf March 2014 Week 1 Imperial Knight (part 6 of 6)

Knightly Duel

Here’are a mini game rules presented in this issue. It’s a two Imperial Knights duel. But nothing really interesting.

Zasady do mini gry z tego numeru. Taki pojedynek dwóch Imperial Knightów. Nic konkretnego.

White Dwarf March 2014 Week 1 Knightly Duel Rules

Paint Splatter

This week we get more tip on painting knights and how to put decals on your models. So that’s nice.

W tym tygodniu dostajemy więcej porad jak malować rycerzy oraz jak nakładać kalkomanię na modele.

White Dwarf March 2014 Week 1 Paint Splatter

White Dwarf March 2014 Week 1 Paint Splatter

Overall

I liked the previou issue but this one gives me mixed feelings. On one hand we get heraldry and creating our own freeblade and that fine. But on the other hand the rest is just junk. There’s a battle report but it has been made in new style again. And that’s means we get no idea what is going one there. For those who has fallen in love in new robots I recommend this issue. But other than that this might be a waste of time and money. I’m going to review new Warhammer Visions soon.

O ile poprzedni numer mi się bardzo podobał, to do tego mam mieszane uczucia. Fajnie że wrzucili heraldykę i opis tworzenia własnego Freebalda. Ale poza tym zawartość jest miałka. Jest raport bitewny, ale znów wykonany został w nowej stylistyce czyli nie wiadomo co się dzieje. Zakochanym w nowych robotach plecam ten numer. W innym razie może się on okazać stratą czasu i pieniędzy. Zaniedługo otworzymy Warhammera Visions.

White Dwarf March 2014 Week 1 Extras

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *